Dzień dobry!

Nazy­wam się Witold Litwin i jestem pro­gramistą, pro­jek­tan­tem a przede wszys­tkim pasjonatem UI/UX, za pomocą strony https://bettercreative.pl/ będziesz w stanie zamówić intere­su­ją­cy Cię paki­et usług. Jest mi niezwyk­le miło, że obdarzyłeś mnie swoim zau­faniem i jesteś zain­tere­sowany moi­mi usługami.

Gwoli for­mal­noś­ci, moje dane reje­strowe: Bet­ter Cre­ative Witold Litwin z siedz­ibą pod adresem ul. Jan­ki Bry­la 12C/9, 81–577 Gdynia.

Poniżej zna­jdziesz reg­u­lamin, w którym zawarte zostały infor­ma­c­je m.in. o sposo­bie złoże­nia zamówienia i zawar­cia umowy, for­ma­ch płat­noś­ci dostęp­nych w sklepie, czy postępowa­niu reklamacyjnym.

W razie jakichkol­wiek pytań, jestem do Two­jej dys­pozy­cji pod adresem e‑mail kontakt@bettercreative.pl.

Poz­draw­iam i życzę udanych zakupów
Witold Litwin

1. Definicje

Na potrze­by niniejszego reg­u­laminu, przyj­mu­je się następu­jące znacze­nie poniższych pojęć:

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośred­nictwem Sklepu, Sprzedaw­ca prowadzi sprzedaż kursów inter­ne­towych, świad­cząc jed­nocześnie na rzecz Kupu­jącego usłu­gi drogą elek­tron­iczną zgod­nie z § 3 Regulaminu.
 2. Reg­u­lamin określa zasady i warun­ki korzys­ta­nia ze Sklepu, a także prawa i obow­iąz­ki Sprzedaw­cy i Kupującego.
 3. Do doko­na­nia zakupu za pośred­nictwem Sklepu nie jest konieczne spełnie­nie szczegól­nych warunk­ów tech­nicznych przez kom­put­er lub inne urządze­nie Kupu­jącego. Wystar­cza­jące są:
  1) dostęp do Inter­ne­tu,
  2) stan­dar­d­owy sys­tem oper­a­cyjny,
  3) stan­dar­d­owa przeglą­dar­ka inter­ne­towa,
  4) posi­adanie akty­wnego adresu e‑mail.
 4. Warun­ki tech­niczne, jakie musi speł­ni­ać kom­put­er lub inne urządze­nie Kupu­jącego, niezbędne do korzys­ta­nia z zaku­pi­onego kur­su inter­ne­towego, wskazane są każ­do­ra­zowo w opisie danego produktu.
 5. Kupu­ją­cy nie może dokon­ać zakupu anon­i­mowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostar­czanie przez Kupu­jącego treś­ci o charak­terze bezprawnym, w szczegól­noś­ci poprzez przesyłanie takich treś­ci w ramach for­mu­la­rzy dostęp­nych w Sklepie.
 7. Wszys­tkie ceny podane w Sklepie są cena­mi brutto.

3. usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośred­nictwem Sklepu, Sprzedaw­ca świad­czy na rzecz Kupu­jącego usługę drogą elek­tron­iczną pole­ga­jącą na umożli­wie­niu Kupu­jące­mu zawar­cia ze Sprzedaw­cą umowy o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych w postaci paki­etu usług dostęp­nych w Sklepie. Pro­ce­du­ra zawar­cia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
 2. Usłu­gi, o których mowa powyżej, świad­c­zone są na rzecz Kupu­jącego nieod­płat­nie. Odpłatne są nato­mi­ast umowy o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych zaw­ier­ane za pośred­nictwem Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bez­pieczeńst­wa Kupu­jące­mu i przekazu danych w związku z korzys­taniem ze Sklepu, Sprzedaw­ca pode­j­mu­je środ­ki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne odpowied­nie do stop­nia zagroże­nia bez­pieczeńst­wa świad­c­zonych usług, w szczegól­noś­ci środ­ki służące zapo­b­ie­ga­niu pozyski­wa­nia i mody­fikacji danych osobowych przez oso­by nieuprawnione.
 4. Sprzedaw­ca pode­j­mu­je dzi­ała­nia w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowa­nia Sklepu. Kupu­ją­cy powinien poin­for­mować Sprzedaw­cę o wszel­kich niepraw­idłowoś­ci­ach lub prz­erwach w funkcjonowa­niu Sklepu.
 5. Wszelkie rekla­mac­je związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupu­ją­cy może zgłaszać za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres e‑mail kontakt@bettercreative.pl. W rekla­macji Kupu­ją­cy powinien podać imię i nazwisko, adres do kore­spon­dencji, a także rodzaj i datę wys­tąpi­enia niepraw­idłowoś­ci związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedaw­ca będzie roz­pa­try­wać wszelkie rekla­mac­je w ter­minie do 14 dni od otrzy­ma­nia rekla­macji i poin­for­mu­je Klien­ta o jej rozstrzyg­nię­ciu na adres e‑mail składa­jącego reklamację.

4. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedaw­ca poucza niniejszym Kupu­jącego, że efekt koń­cowy usług zaku­pi­onych w paki­etach w Sklepie stanow­ią utwory w rozu­mie­niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługu­ją Sprzedawcy.
 2. Sprzedaw­ca poucza niniejszym Kupu­jącego, jeżeli nie ustalono inaczej, dal­sze rozpowszech­ni­an­ie kursów przez Kupu­jącego bez zgody Sprzedaw­cy stanowi narusze­nie praw autors­kich przysługu­ją­cych Sprzedaw­cy i może skutkować odpowiedzial­noś­cią cywilną lub karną.

5. Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu paki­etu usług, Kupu­ją­cy musi pod­jąć następu­jące kro­ki:
  1) wybrać odpowied­ni paki­et klika­jąc przy­cisk “Wybierz”,
  2) z widoku koszy­ka, kliknąć w przy­cisk „Prze­jdź do kasy”,
  3) wypełnić for­mu­la­rz zamówienia, poda­jąc dane niezbędne do real­iza­cji zamówienia i wybier­a­jąc sposób płat­noś­ci;
  4) zaak­cep­tować Reg­u­lamin – akcep­tac­ja Reg­u­laminu jest dobrowol­na, ale niezbęd­na do doko­na­nia zakupu,
  5) kliknąć w przy­cisk „Kupu­ję i płacę”.
 2. Po kliknię­ciu w przy­cisk „Kupu­ję i płacę”, Kupu­ją­cy zostanie prze­nie­siony na stronę Oper­a­to­ra Płat­noś­ci celem doko­na­nia zapłaty ceny za wybrany paki­et usług.
 3. Po skutecznym doko­na­niu płat­noś­ci, Kupu­ją­cy zostanie prze­nie­siony na Stronę z potwierdze­niem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych w postaci paki­etu usług uważa się za zawartą między Kupu­ją­cym a Sprzedaw­cą. Potwierdze­nie zakupu Kupu­ją­cy otrzy­ma również na adres e‑mail podany w for­mu­la­rzu zamówienia.

6. wykonanie umowy

 1. Po złoże­niu zamówienia Kupu­ją­cy otrzy­ma infor­ma­c­je o przyję­ciu zamówienia wraz ze specy­fikacją zamówienia.
 2. W przy­pad­ku nieprzyję­cia zamówienia, Kupu­ją­cy zostanie poin­for­mowany o tym wraz z przesłaniem powodu nieprzyję­cia zamówienia. Płat­ność zostanie zwró­cona w ter­minie 14 dni w taki sam sposób.
 3. Kupu­ją­cy zobow­iązany jest korzys­tać z usług Sprzedaw­cy w sposób zgod­ny z prawem, Reg­u­laminem i dobry­mi oby­cza­ja­mi, a w szczególności:
  1. korzys­tać z usług w sposób nieza­kłó­ca­ją­cy korzys­tanie z plat­formy hostin­gowej przez pozostałych jej użytkown­ików, nien­arusza­ją­cy jakichkol­wiek praw, dóbr lub interesów osób trze­ci­ch, niew­pły­wa­ją­cy negaty­wnie na funkcjonowanie plat­formy, szczegól­nie poprzez wyko­rzys­tanie złośli­wego oprogramowania,
  2. nie udostęp­ni­ać danych dostępowych do swo­jego kon­ta w plat­formie jakimkol­wiek osobom trzecim
 4. W razie korzys­ta­nia z plat­formy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedaw­ca zachowu­je pra­wo do zablokowa­nia Kupu­jące­mu dostępu do niej.

7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Kon­sument, który zawarł ze Sprzedaw­cą umowę na odległość, ma pra­wo odstąpić od umowy bez podawa­nia przy­czyny w ter­minie 14 dni od dnia zawar­cia umowy.
 2. Pra­wo odstąpi­enia od umowy zawartej na odległość nie przysługu­je kon­sumen­towi w odniesie­niu do umów o dostar­czanie treś­ci cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku mate­ri­al­nym, jeżeli speł­ni­an­ie świad­czenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kon­sumen­ta przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy i po poin­for­mowa­niu go przez przed­siębior­cę o utra­cie prawa odstąpi­enia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Kon­sument musi poin­for­mować Sprzedaw­cę o swo­jej decyzji o odstąpi­e­niu od umowy w drodze jed­noz­nacznego oświad­czenia — na przykład pis­mo wysłane pocztą, fak­sem lub pocztą elektroniczną.
 4. Kon­sument może sko­rzys­tać z wzoru for­mu­la­rza odstąpi­enia od umowy, dostęp­nego pod adresem https://bettercreative.pl/wp-content/uploads/2020/06/Formularz-odstapienia-od-umowy.docx jed­nak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować ter­min do odstąpi­enia od umowy, wystar­czy, aby Kon­sument wysłał infor­ma­cję doty­czącą wyko­na­nia przysługu­jącego Kon­sumen­towi prawa odstąpi­enia od umowy przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy.
 6. W przy­pad­ku odstąpi­enia od umowy, Sprzedaw­ca zwraca Kon­sumen­towi wszys­tkie otrzy­mane od Kon­sumen­ta płat­noś­ci niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedaw­ca został poin­for­mowany o wyko­na­niu prawa odstąpi­enia od umowy.

8. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedaw­ca ma obow­iązek dostar­czyć Kupu­jące­mu przed­miot umowy wol­ny od wad.
 2. Sprzedaw­ca jest odpowiedzial­ny wzglę­dem Kupu­jącego, jeżeli przed­miot umowy ma wadę fizy­czną lub prawną (ręko­jmia za wady).
 3. Jeżeli Kupu­ją­cy stwierdzi wadę przed­mio­tu umowy, powinien poin­for­mować o tym Sprzedaw­cę, określa­jąc jed­nocześnie swo­je roszcze­nie związane ze stwierd­zoną wadą lub składa­jąc oświad­cze­nie stosownej treści.
 4. Kupu­ją­cy może sko­rzys­tać z for­mu­la­rza rekla­ma­cyjnego, dostęp­nego pod adresem https://bettercreative.pl/wp-content/uploads/2020/06/Formularz-reklamacyjny.docx, jed­nak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupu­ją­cy może kon­tak­tować się ze Sprzedaw­cą zarówno pocztą trady­cyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedaw­ca usto­sunku­je się do składanej przez Kupu­jącego rekla­macji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu rekla­macji za pomocą takiego środ­ka komu­nikacji, przy wyko­rzys­ta­niu którego rekla­mac­ja została złożona.

9. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarza­nia danych osobowych oraz wyko­rzysty­wa­nia plików cook­ies opisane zostały w poli­tyce pry­wat­noś­ci i plików cook­ies dostęp­nej pod adresem https://bettercreative.pl/polityka-prywatnosci/.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedaw­ca wyraża zgodę na pod­danie ewen­tu­al­nych sporów wynikłych w związku z zawarty­mi umowa­mi o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych na drodze postępowa­nia medi­a­cyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kon­sument ma możli­wość sko­rzys­ta­nia z poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń. Między inny­mi, Kon­sument ma możliwość:
  1. zwróce­nia się do stałego pol­ubownego sądu kon­sumenck­iego z wnioskiem o rozstrzyg­nię­cie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwróce­nia się do wojew­ódzkiego inspek­to­ra Inspekcji Hand­lowej z wnioskiem o wszczę­cie postępowa­nia medi­a­cyjnego w spraw­ie pol­ubownego zakończenia sporu między Kupu­ją­cym a Sprzedawcą,
  3. sko­rzys­ta­nia z pomo­cy powia­towego (miejskiego) rzeczni­ka praw kon­sumen­ta lub orga­ni­za­cji społecznej, do której statu­towych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych infor­ma­cji na tem­at poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń, Kon­sument może szukać na stron­ie inter­ne­towej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Kon­sument może również sko­rzys­tać z plat­formy ODR, która dostęp­na jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Plat­for­ma służy rozstrzy­ga­niu sporów pomiędzy kon­sumen­ta­mi i przed­siębior­ca­mi dążą­cy­mi do poza­są­dowego rozstrzyg­nię­cia sporu doty­czącego zobow­iązań umownych wynika­ją­cych z inter­ne­towej umowy sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie usług.

11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadza­nia oraz odwoły­wa­nia ofert, pro­mocji oraz do zmi­any cen pro­duk­tów w Sklepie bez uszczer­bku dla praw naby­tych przez Kupu­jącego, w tym w szczegól­noś­ci warunk­ów umów zawartych przed doko­naniem zmiany.
 2. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie możli­wość wprowadza­nia zmi­an w Reg­u­laminie. Do umów zawartych przed zmi­aną Reg­u­laminu sto­su­je się Reg­u­lamin obow­iązu­ją­cy w dacie zawar­cia umowy.
 3. Niniejszy Reg­u­lamin obow­iązu­je od dnia 01.06.2020.
 4. Wszys­tkie archi­walne wer­sje Reg­u­laminu dostęp­ne są do ściąg­nię­cia w for­ma­cie .pdf – lin­ki zna­j­du­ją się poniżej Regulaminu.
Przewiń do góry