better creative.

darmowy poradnik

Czy Twoja strona internetowa jest bezpieczna?

Pobierz nasz darmowy poradnik, dowiedz się jak zabezpieczyć stronę WWW oraz poznaj kroki, jakie należy wykonywać regularnie, by pozostała bezpieczna.

Strona internetowa jest kluczową częścią Twojego biznesu — czy otaczasz ją odpowiednią opieką?

Najważniejsze zaso­by swo­jej firmy chro­nisz i opieku­jesz się nimi. Podob­nie powin­no być z fir­mową stroną WWW. Utrzy­manie jej w dobrym stanie — zak­tu­al­i­zowanej, chro­nionej przed wła­ma­ni­a­mi i po pros­tu dzi­ała­jącej — jest zadaniem o najwyższym priorytecie.

Prob­le­my ze stroną lub jej awaria mogą w znaczą­cym stop­niu przy­czynić się do spad­ku dochodów Two­jej firmy oraz pogorszyć opinię na jej tem­at wśród Twoich klientów.

W dzisiejszym świecie należy zachować czu­jność, ponieważ typowa strona inter­ne­towa jest pod­dawana zau­tomaty­zowanym atakom kil­ka razy dzi­en­nie. Tego typu ata­ki, wykony­wane przez spec­jal­nie napisane pro­gramy, mają na celu znalezie­nie słabych punk­tów wit­ryny, by umożli­wić hakerom dostanie się do niej i zain­stalowanie wirusa lub wyrządze­nie innych szkód.

Nasz dar­mowy porad­nik pomoże Ci zbu­dować plan skutecznej ochrony Two­jej wit­ryny. Po przeczy­ta­niu go lep­iej zrozu­miesz czy­ha­jące na nią zagroże­nia oraz zdobędziesz wiedzę jak się przed nimi chronić. Wdroże­nie zawartych w nim porad zapewni Ci poczu­cie bezpieczeństwa.

pobierz darmowy poradnik

Przewiń do góry