better creative.

Co powiesz na pewność,
że Twoja strona internetowa jest
bezpieczna?  zawsze dostępna?  szybka? 

Chcesz, by pomagała Ci osiągać Twoje cele, podczas gdy Ty koncentrujesz się na rozwoju biznesu nie tracąc czasu na technikalia?

Jesteśmy tu, aby Ci to umożliwić!

pozwól nam zadbać o Twoją witrynę.

Najważniejsze zaso­by swo­jej firmy chro­nisz i opieku­jesz się nimi. Podob­nie powin­no być z fir­mową stroną WWW. Utrzy­manie jej w dobrym stanie zak­tu­al­i­zowanej, chro­nionej przed wła­ma­ni­a­mi i po pros­tu dzi­ała­jącej — jest zadaniem o najwyższym priorytecie.

Prob­le­my ze stroną lub jej awaria mogą w znaczą­cym stop­niu przy­czynić się do spad­ku dochodów Two­jej firmy oraz pogorszyć opinię na jej tem­at wśród Twoich klientów.

Wyobraź sobie, że…

Twoja strona internetowa ładuje się szybciej niż u innych dostawców.

Strony na naszym ser­w­erze ładu­ją się najczęś­ciej w cza­sie około 1 sekundy na kom­put­erze i maksy­mal­nie 4 sekund na powol­nym połącze­niu na smart­fonie. Zależy nam na tym, by szy­bkość dzi­ała­nia Two­jej strony wyróż­ni­ała Cię na tle konkurencji. Nasz host­ing zop­ty­mal­i­zowal­iśmy do WordPress. 

Twoja strona internetowa oraz poczta są bezpieczne.

Nigdy więcej nie martw się o ryzyko wła­ma­nia czy zawiru­sowanie strony. Połącze­nie z pocztą e‑mail jest zawsze szyfrowane. Dzię­ki zaawan­sowanym mech­a­niz­mom dbamy o to, by wysyłane przez Ciebie maile nie trafi­ały do spamu. 

Twoja strona internetowa jest zawsze dostępna.

Dostęp­ność Two­jej strony sprawdza­my co min­utę. Możesz spać spoko­jnie. Jeśli coś będzie nie tak, naty­ch­mi­ast się o tym dowiemy i przys­tąpimy do naprawy. 

… a Ty możesz się skupić na rozwoju swojego biznesu. Bez martwienia się o stronę internetową. 

Pomyśl przez chwilę. 

Kilka faktów.

0%

Stron inter­ne­towych dzi­ała na Word­Press. To pon­ad 612 mil­ionów stron! Word­Press jest najpop­u­larniejszym sys­te­mem do zarządza­nia treś­cią w Internecie.

0%

Wszys­t­kich zain­fekowanych stron inter­ne­towych dzi­ała na WordPress.

0%

Wykry­tych podat­noś­ci doty­czy wty­czek Word­Press. Dlat­ego tak ważne jest, by były reg­u­larnie aktu­al­i­zowane.

0%

Infekcji to tzw. “back­doory” umożli­wia­jące ataku­jące­mu uzyskanie dostępu do ser­w­era, co stanowi zagroże­nie dla wszys­t­kich stron zna­j­du­ją­cych się na tym samym hostingu.

0%

Infekcji to “mal­ware” — złośli­we opro­gramowanie mające na celu wyrządz­ić szkodę użytkown­ikom odwiedza­ją­cym stronę.

0%

Infekcji to tzw. “Spam SEO”, których celem jest pod­mi­ana tytułu oraz treś­ci strony by kierować ruch na np. strony ofer­u­jące niele­galne pro­duk­ty medyczne.

To może spotkać także Twoją stronę internetową! 

Powyższe dane dobrze pokazu­ją, dlaczego właś­ci­ciel strony inter­ne­towej powinien dbać nie tylko o jej wygląd i funkcjon­al­ność, ale też sprawność tech­niczną oraz bez­pieczeńst­wo. Na co dzień tej tros­ki o tech­nikalia nie widać, ale jej brak może odbić się nie tylko na Twoim biz­ne­sie w formie przesto­jów w sprzedaży inter­ne­towej, lecz także na innych ludzi­ach korzys­ta­ją­cych z tego samego hostin­gu. Zagrożone są też kom­put­ery osób odwiedza­ją­cych niez­abez­piec­zoną stronę.

Dlaczego szybkość działania strony jest tak ważna dla biznesu online?

1. Zadowolenie użytkowników strony internetowej.

Ludzie są niecier­pli­wi. Nie lubią czekać. Oczeku­ją infor­ma­cji tu i ter­az, naty­ch­mi­ast. Każ­da kole­j­na sekun­da ład­owa­nia strony zwięk­sza praw­dopodobieńst­wo jej porzuce­nia przez użytkown­i­ka (i prze­jś­cia do Two­jej konkurencji). Przyspiesze­nie strony zwięk­sza kon­wer­sję (zami­anę użytkown­ików w klien­tów). Już w 2010 r. Ama­zon wyliczył, że opóźnie­nie ład­owa­nia ich sklepu o 1 sekundę kosz­towało­by ich 1,6 mil­iar­da dolarów rocznie w utra­conej sprzedaży. Ile kosz­towało­by Ciebie? 

2. Pozycja Twojej strony internetowej w Google (SEO).

Google lubi szy­bkie strony inter­ne­towe, bo robo­ty wyszuki­war­ki mogą zin­dek­sować więcej stron w ramach założonego budże­tu indek­sowa­nia. A to ma real­ny wpływ na pozy­cję Two­jej wit­ryny w wynikach wyszuki­wa­nia. Wyższa pozy­c­ja w Google to więcej użytkown­ików odwiedza­ją­cych Two­ją stronę, a zarazem więcej potenc­jal­nych klien­tów Two­jego biznesu. 

3. Dłuższy czas przeglądania Twojej strony internetowej 

Szy­b­ciej ładu­ją­ca się strona zwięk­sza zaan­gażowanie użytkown­ików — więcej cza­su czy­ta­ją Two­je treś­ci, co zmniejsza współczyn­nik odrzuceń. Współczyn­nik odrzuceń to pro­cent ludzi, którzy zakończyli przeglą­danie Two­jej strony tylko po zapoz­na­niu się z pier­wszą wit­ryną, na którą trafili z wyszuki­war­ki (nie kon­tyn­uowali przeglą­da­nia Two­jej strony). 

Co możesz zrobić, aby…

Pozwól nam sobie pomóc!

Skorzystaj z Pakietu Opieki nad Witryną!

Staw­iamy sobie za cel uwol­nie­nie Cię od wszys­t­kich czyn­noś­ci związanych z utrzy­maniem strony inter­ne­towej. Skup się na prowadze­niu biz­ne­su, a te nudne i skom­p­likowane tech­nikalia zostaw nam.

O Two­ją stronę zad­bamy jak o swo­ją. Możesz spać spokojnie.

Zawartość Paki­etu Opie­ki nad Wit­ryną odzwier­cied­la nasze kilku­nas­to­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy ze stron­a­mi inter­ne­towy­mi. Word­Press i Inter­net nie mają przed nami tajem­nic. Sami prowadz­imy biz­nesy online, dlat­ego doskonale wiemy, czego potrze­bu­jesz by móc spoko­jnie skupić się na tym, co najważniejsze.

Decy­du­jąc się na sko­rzys­tanie z naszego Paki­etu Opie­ki nad Wit­ryną, odd­a­jesz swo­ją stronę w dobre ręce!

Co otrzymujesz w Pakiecie Opieki nad Witryną? 

Superszybki serwer (hosting).

Strony po prze­niesie­niu na nasz ser­w­er dzi­ała­ją śred­nio o 78% szy­b­ciej* i mogą obsłużyć do 10 000 odwiedza­ją­cych na min­utę. Już nigdy nie będziesz się martwić, czy Twój host­ing wytrzy­ma wzmożony ruch pod­czas kam­panii reklam­owej.
Otrzy­mu­jesz nie­lim­i­towane: powierzch­nię dyskową oraz trans­fer. Two­ją stronę prze­niesiemy na nasz ser­w­er gratis.

Regularne aktualizacje.

Pojaw­iła się nowa wer­s­ja Word­Pres­sa lub które­jś z uży­wanych przez Ciebie wty­czek? W ciągu 12 godzin dokon­amy aktu­al­iza­cji za Ciebie. Nie musisz o niczym pamię­tać. Dbamy o to, by pro­ces aktu­al­iza­cji prze­b­ie­gał w sposób bez­pieczny i nie powodowała zakłóceń w pra­cy Two­jej strony.

Codzienne kopie zapasowe.

Pli­ki kopii prze­chowu­je­my w trzech różnych miejs­cach. Tak na wszel­ki wypadek. Dzię­ki temu masz pewność, że są bez­pieczne i zawsze możesz z nich sko­rzys­tać, gdy­by na Two­jej stron­ie coś się zep­suło. Kopie trzy­mamy przez 3 miesiące.

Certyfikat SSL.

Korzys­tamy z cer­ty­fikatów SSL Let’s Encrypt, który­mi zabez­piecza­my każdą stronę. Kon­fig­u­rac­ja cer­ty­fikatów SSL na naszym ser­w­erze otrzy­mała ocenę A+ według tes­tu SSLLABS.com. Każdy z naszych klien­tów otrzy­mu­je dowol­ną ilość cer­ty­fikatów bezpłatnie. 

Bezpieczeństwo.

Uży­wamy szeregu narzędzi, które chronią Two­ją stronę przed ataka­mi hack­erów, próba­mi wła­mań czy wirusa­mi. Jed­nym ze wspom­ni­anych zabez­pieczeń jest skan­er anty­wiru­sowy, który na bieżą­co sprawdza pli­ki naszych klien­tów, by upewnić się, że nie są zainfekowane.

Monitoring strony.

Spec­jalne opro­gramowanie mon­i­toru­je co min­utę stan Twoich usług. Jeśli coś złego dzieje się z Two­ją stroną lub pocztą, w naszej siedz­i­bie odzy­wa się alarm. O wszel­kich prob­lemach praw­dopodob­nie dowiemy się szy­b­ciej od Ciebie 🙂 Rzu­camy wtedy wszys­tko i przys­tępu­je­my do naprawy. 

Testy wizualne i funkcjonalne.

Wiz­ualne. Aktu­al­iza­c­je wty­czek lub moty­wu mogą wprowadz­ić niespodziewane zmi­any w wyglądzie strony, dlat­ego codzi­en­nie wykonu­je­my automaty­czne testy wiz­ualne. Spec­jalne algo­ryt­my sprawdza­ją, czy na stron­ie nic się nie zmieniło. Wyni­ki testów automaty­cznych dodatkowo wery­fiku­je­my oso­biś­cie. Jeśli zauważymy jakąś niepraw­idłowość, naty­ch­mi­ast ją napraw­iamy.
Funkcjon­alne. W podob­ny sposób jak przy tes­tach wiz­ual­nych upew­ni­amy się, że Two­ja strona dzi­ała praw­idłowo. Jeśli coś na niej sprzeda­jesz, raz dzi­en­nie sprawdza­my całą ścieżkę sprzedażową.

Poczta e‑mail.

Pocz­ta na naszym ser­w­erze jest w cza­sie rzeczy­wistym skanowana przez pro­gram anty­wiru­sowy. Dzię­ki zaawan­sowanym mech­a­niz­mom zabez­piecza­ją­cym, uniemożli­wiamy wysyłanie w Twoim imie­niu spa­mu, co naraz­iło­by dobre imię Two­je i Two­jej firmy. Połącze­nie z pocztą jest szyfrowane, dzię­ki czemu nikt jej nie pode­jrzy ani nie przechwyci.

*Na pod­staw­ie wyników audy­tu przed i po przenosi­nach stron naszych klientów.

Jak przebiega proces wdrożenia usługi? 

Przekazanie danych dostępowych.
Pod­powiemy Ci jak w bez­pieczny sposób przekazać nam dane dostępowe do hostin­gu, dome­ny oraz WordPress.
1
Audyt przed przeniesieniem.
Wykonu­je­my pełny audyt obec­nego stanu Two­jej wit­ryny — jej bez­pieczeńst­wa, szy­bkoś­ci ład­owa­nia, wty­czek, stanu aktu­al­iza­cji oraz kopii zapa­sowych. W ten sposób sprawdza­my, czy nie trze­ba usunąć jakichś prob­lemów jeszcze przed migracją, oraz zbier­amy dane do porów­na­nia ze stanem po przenosinach.
2
Przenosiny i aktualizacje.
Przenosimy Two­ją wit­rynę oraz skrzyn­ki mailowe na nasz ser­w­er. Przekazu­je­my Ci dane dostępowe do naszych usług.
3
Konfiguracja składników opieki.
Ustaw­iamy kopie zapa­sowe, mon­i­tor­ing strony oraz wszys­tkie inne zabez­pieczenia i procesy.
4
Audyt po przeniesieniu.
Wykonu­je­my kole­jny audyt Two­jej strony, tym razem na naszym ser­w­erze, a następ­nie przed­staw­iamy Ci raport.
5
Codziennie — Stała Opieka.
Każdego dnia dbamy o Two­ją stronę — mon­i­toru­je­my jej dostęp­ność, szy­bkość dzi­ała­nia, poprawność wykony­wanych kopii zapa­sowych, stan aktu­al­iza­cji oraz zabezpieczeń.
6

Zapraszamy do współpracy!

parę słów o nas.

pomagamy naszym klientom realizować ich cele.

Biznes jest trud­ny, a jego prowadze­nie zaj­mu­je mnóst­wo cza­su. Rozu­miemy to doskonale — sami jesteśmy przed­siębior­ca­mi. Cen­imy konkre­ty oraz sprawd­zone rozwiąza­nia, dlat­ego sami ofer­u­je­my je naszym klientom.

Współpracu­jąc z nami możesz liczyć na fachową i kom­plek­sową opiekę w kwes­t­i­ach związanych z Internetem. 

Witold Litwin

Pro­gramista, pro­jek­tant, pasjonat UI/UX. Absol­went Politech­ni­ki Gdańskiej. Swo­ją pier­wszą stronę inter­ne­tową zbu­dował pon­ad 20 lat temu i od tego momen­tu wsiąkł na dobre.

Zawodowo z branżą IT związany od 15 lat. Real­i­zował (i nadal real­izu­je) pro­jek­ty dla klien­tów z Pol­s­ki, Wielkiej Bry­tanii, Niemiec, Hisz­panii, Meksyku…

Pry­wat­nie zapalony fotograf. Mąż Moniki.

Super­moce: tech­nolo­gia, UI/UX, zrozu­mie­nie potrzeb klien­ta, zbieranie wyma­gań, anal­iza, dzie­le­nie się wiedzą

Monika Litwin

Wirtu­al­na asys­ten­t­ka dla twór­ców inter­ne­towych. Poma­ga swoim klien­tom m.in. w obsłudze tech­nicznej ich stron inter­ne­towych. Mag­is­ter e‑biznesu. Doświad­cze­nie zawodowe zbier­ała w najróżniejszych branżach — od hote­larst­wa, przez trans­port między­nar­o­dowy i logistykę, aż po IT.

Pry­wat­nie miłośnicz­ka min­i­mal­iz­mu i alter­naty­wnego podróżowa­nia. Żona Witka.

Super­moce: dokład­ność, inter­dyscy­pli­narność, zmysł este­ty­czny, orga­ni­za­c­ja, dele­gowanie zadań, produktywność

co mówią nasi klienci…

“Bard­zo dobrze oce­ni­am współpracę z Panem Witol­dem i Panią Moniką. Wiem, że mogę liczyć na stały kon­takt oraz sprawną i ter­mi­nową real­iza­cję ustalonych dzi­ałań. Jestem też spoko­j­na o bez­pieczeńst­wo mojej strony internetowej”
Żane­ta Leśnicka
architekturapiekna.pl
“Moni­ka i Witek są kom­pe­tent­ni i bard­zo pomoc­ni. Od 17 lat Witek opieku­je się naszą stroną, którą zakładał. Mam w nich opar­cie tech­niczne i logisty­czne w wielu propozy­c­jach naszej dzi­ałal­noś­ci. Cier­pli­wie, szy­bko i skutecznie odpowiada­ją na wszys­tkie zadawane pyta­nia, napraw­ia­ją błędy. Anal­izu­ją na bieżą­co moje potrze­by i szuka­ją najlep­szych rozwiązań według obow­iązu­ją­cych trendów w Internecie. Szcz­erze pole­cam współpracę.”
Hali­na Orłowska-Szpitalny
dkch.pl

Wybierz sposób płatności .

Płatność miesięczna.

Płacisz co miesiąc
199 miesięcznie
 • Super­szy­bkość strony 
 • Bez­pieczeńst­wo strony, pocz­ty i Twoich domen 
 • Cer­ty­fikat SSL 
 • Kopie bezpieczeństwa 
 • Aktu­al­iza­c­je Word­Pres­sa i wtyczek 
 • Testy wiz­ualne i funkcjonalne 
 • Wspar­cie i doradztwo 
 • Transparentność 

Płatność roczna.

Oszczędza­sz 389 zł!
zł2388
1999 rocznie
 • Super­szy­bkość strony 
 • Bez­pieczeńst­wo strony, pocz­ty i Twoich domen 
 • Cer­ty­fikat SSL 
 • Kopie bezpieczeństwa 
 • Aktu­al­iza­c­je Word­Pres­sa i wtyczek 
 • Testy wiz­ualne i funkcjonalne 
 • Wspar­cie i doradztwo 
 • Transparentność 
pole­camy
Przewiń do góry