Budujemy strony, które działają
wszędzie.  na smartfonach.  na tabletach.  na komputerach. 

Zrobimy Ci stronę internetową, która pomoże poprawić sprzedaż. Będzie szybka, niezawodna i dostosowana do każdego urządzenia.

jak możemy Ci pomóc?

zaprojektujemy stronę internetową.

Strona inter­ne­towa to pod­stawa obec­noś­ci mar­ki w internecie. Two­ją zbudu­je­my w taki sposób, by ułatwiała kon­wer­sję odwiedza­ją­cych w klien­tów. Będzie opar­ta o sys­tem Word­Press — najpop­u­larniejszy sys­tem zarządza­nia treś­cią na świecie. Dzię­ki temu edy­c­ja i dodawanie nowej treś­ci będą dziecin­nie proste. Pokaże­my Ci, jak to robić.

zadbamy o jej niezawodność i bezpieczeństwo.

Ofer­u­je­my najwyższej klasy host­ing Word­Press. Bard­zo szy­b­ki i wysoce nieza­wod­ny. Zaopieku­je­my się Two­ją stroną poprzez reg­u­larne kopie zapa­sowe oraz aktu­al­iza­c­je Word­Press. Ty skup się na tym, co potrafisz najlepiej — prowadze­niu swo­jego biz­ne­su. Sprawa­mi tech­niczny­mi zajmiemy się za Ciebie.

kilka naszych realizacji.

parę słów o nas.

pomagamy naszym klientom realizować ich cele.

Biznes jest trud­ny, a jego prowadze­nie zaj­mu­je mnóst­wo cza­su. Rozu­miemy to doskonale — sami jesteśmy przed­siębior­ca­mi. Cen­imy konkre­ty oraz sprawd­zone rozwiąza­nia, dlat­ego sami ofer­u­je­my je naszym klientom.

Współpracu­jąc z nami możesz liczyć na fachową i kom­plek­sową opiekę w ramach tworzenia i opie­ki nad Two­ją stroną internetową. 

Witold Litwin

Pro­gramista, pro­jek­tant, pasjonat UI/UX. Absol­went Politech­ni­ki Gdańskiej. Swo­ją pier­wszą stronę inter­ne­tową zbu­dował pon­ad 20 lat temu i od tego momen­tu wsiąkł na dobre.

Zawodowo z branżą IT związany od 15 lat. Real­i­zował (i nadal real­izu­je) pro­jek­ty dla klien­tów z Pol­s­ki, Wielkiej Bry­tanii, Niemiec, Hisz­panii, Meksyku… W ostat­nich lat­ach coraz moc­niej zain­tere­sowany tem­ata­mi mar­ketingu i sprzedaży.

Pry­wat­nie zapalony fotograf. Mąż Moniki.

Super­moce: tech­nolo­gia, UI/UX, zrozu­mie­nie potrzeb klien­ta, zbieranie wyma­gań, anal­iza, dzie­le­nie się wiedzą

Monika Litwin

Wirtu­al­na asys­ten­t­ka dla branży kreaty­wnej. Poma­ga swoim klien­tom m.in. w obsłudze tech­nicznej ich stron inter­ne­towych. Mag­is­ter e‑biznesu. Doświad­cze­nie zawodowe zbier­ała w najróżniejszych branżach — od hote­larst­wa, przez trans­port między­nar­o­dowy i logistykę, aż po IT.

Pry­wat­nie pet­sit­ter­ka i min­i­mal­ist­ka. Żona Witka.

Super­moce: dokład­ność, inter­dyscy­pli­narność, orga­ni­za­c­ja, zmysł este­ty­czny, dele­gowanie zadań, produktywność

Przewiń do góry