Opiekujemy się stronami, a Ty masz
święty spokój.  czas na biznes.  wsparcie techniczne. 

Zaopiekujemy się Twoją stroną, sklepem internetowym oraz blogiem. Będzie działać szybko i niezawodnie. Zadbamy również o bezpieczeństwo. 

jak możemy Ci pomóc?

obsłużymy stronę internetową.

Strona inter­ne­towa częs­to wyma­ga wprowadzenia drob­nych zmi­an w wyglądzie lub funkcjonowa­niu. Zajmiemy się tech­niczną obsługą strony, sklepu lub blo­ga. Zain­stalu­je­my potrzeb­ną wty­czkę, wprowadz­imy zmi­any na stron­ie, pro­duk­ty do sklepu, umieścimy sfor­ma­towany wpis na blogu.

Obsługu­je­my strony dzi­ała­jące na sys­temie Word­Press — najpop­u­larniejszym sys­temie zarządza­nia treś­cią na świecie. Zarządza­my sklepa­mi na plat­formie WooCommarce.

zadbamy o jej niezawodność i bezpieczeństwo. 

Ofer­u­je­my najwyższej klasy host­ing Word­Press. Bard­zo szy­b­ki i wysoce nieza­wod­ny. Zaopieku­je­my się Two­ją stroną poprzez reg­u­larne kopie zapa­sowe oraz aktu­al­iza­c­je Word­Press. Ty skup się na tym, co potrafisz najlepiej — prowadze­niu swo­jego biz­ne­su. Sprawa­mi tech­niczny­mi zajmiemy się za Ciebie.

Naszą pełną ofer­tę opie­ki zna­jdziesz tutaj.

wybrane strony, którymi się opiekujemy.

parę słów o nas.

pomagamy naszym klientom realizować ich cele.

Biznes jest trud­ny, a jego prowadze­nie zaj­mu­je mnóst­wo cza­su. Rozu­miemy to doskonale — sami jesteśmy przed­siębior­ca­mi. Cen­imy konkre­ty oraz sprawd­zone rozwiąza­nia, dlat­ego sami ofer­u­je­my je naszym klientom.

Współpracu­jąc z nami możesz liczyć na fachową i kom­plek­sową obsługę w ramach opie­ki nad Two­ją stroną internetową.

Witold Litwin

Pro­gramista, pro­jek­tant, pasjonat UI/UX. Absol­went Politech­ni­ki Gdańskiej. Swo­ją pier­wszą stronę inter­ne­tową zbu­dował pon­ad 20 lat temu i od tego momen­tu wsiąkł na dobre.

Zawodowo z branżą IT związany od 15 lat. Real­i­zował (i nadal real­izu­je) pro­jek­ty dla klien­tów z Pol­s­ki, Wielkiej Bry­tanii, Niemiec, Hisz­panii, Meksyku… W ostat­nich lat­ach coraz moc­niej zain­tere­sowany tem­ata­mi mar­ketingu i sprzedaży.

Pry­wat­nie zapalony fotograf. Mąż Moniki.

Super­moce: tech­nolo­gia, UI/UX, zrozu­mie­nie potrzeb klien­ta, zbieranie wyma­gań, anal­iza, dzie­le­nie się wiedzą

Monika Litwin

Wirtu­al­na asys­ten­t­ka dla branży kreaty­wnej. Poma­ga swoim klien­tom m.in. w obsłudze tech­nicznej ich stron inter­ne­towych. Mag­is­ter e‑biznesu. Doświad­cze­nie zawodowe zbier­ała w najróżniejszych branżach — od hote­larst­wa, przez trans­port między­nar­o­dowy i logistykę, aż po IT.

Pry­wat­nie pet­sit­ter­ka i min­i­mal­ist­ka. Żona Witka.

Super­moce: dokład­ność, inter­dyscy­pli­narność, orga­ni­za­c­ja, zmysł este­ty­czny, dele­gowanie zadań, produktywność

co mówią nasi klienci…

“Bard­zo dobrze oce­ni­am współpracę z Panem Witol­dem i Panią Moniką. Wiem, że mogę liczyć na stały kon­takt oraz sprawną i ter­mi­nową real­iza­cję ustalonych dzi­ałań. Jestem też spoko­j­na o bez­pieczeńst­wo mojej strony internetowej”
Żane­ta Leśnicka
architekturapiekna.pl
“Moni­ka i Witek są kom­pe­tent­ni i bard­zo pomoc­ni. Od 17 lat Witek opieku­je się naszą stroną, którą zakładał. Mam w nich opar­cie tech­niczne i logisty­czne w wielu propozy­c­jach naszej dzi­ałal­noś­ci. Cier­pli­wie, szy­bko i skutecznie odpowiada­ją na wszys­tkie zadawane pyta­nia, napraw­ia­ją błędy. Anal­izu­ją na bieżą­co moje potrze­by i szuka­ją najlep­szych rozwiązań według obow­iązu­ją­cych trendów w Internecie. Szcz­erze pole­cam współpracę.”
Hali­na Orłowska-Szpitalny
dkch.pl
Przewiń do góry